Dømte Høyesterett feil i Lognvik-saken?

      Det er faktisk et spørsmål som svært mange ønsker en større og bredere debatt på. Stipendiat ved UiO Marte Kjørven følger også Røeggen-saken «live».  Dette innlegget i Dine Penger er svært interessant for oss som har fokus på dette, og faktisk oppsummeringen som Kjørven har på slutten av artikkelen, setter fingeren på noe som er svært viktig i denne samfunnsdebatten.

http://www.dinepenger.no/kommentarer/eksterne-spaltister/strukturer-til-forvirring/20289583

Her er ordlyden i avtaleleovens § 36, som Marte Kjørven henviser til:

§ 36. En avtale kan helt eller delvis settes til side eller endres for så vidt det ville virke urimelig eller være i strid med god forretningsskikk å gjøre den gjeldende.  Det samme gjelder ensidig bindende disposisjoner.

Ved avgjørelsen tas hensyn ikke bare til avtalens innhold, partenes stilling og forholdene ved avtalens inngåelse, men også til senere inntrådte forhold og omstendighetene for øvrig.

Reglene i første og annet ledd gjelder tilsvarende når det ville virke urimelig å gjøre gjeldende handelsbruk eller annen kontraktrettslig sedvane.

Endret ved lov 4 mars 1983 nr. 4.   

 

Hvorfor har vi verdipapirhandelloven §§ 7-19 og 10-11, dersom den ikke skal komme til anvendelse? Dette gjelder også Odeltingsproporsjon nr. 41 1998-1999

Er de bare til pynt?

§7-19:http://www.lovdata.no/all/hl-20070629-075.html#7-19

Otprop. nr 41 1998 – 1999 under punkt 7,3 står følgende å les i nest siste avsnitt:

For det første inneholder direktivforslaget krav om at alle avtalevilkårene skal formidles skriftlig eller elektronisk til kunden før avtaleinngåelsen. Et slikt krav vil også følge av finansavtaleloven. Etter utkastet §§ 15, 46 og 58 skal det være en generell plikt for institusjonen å gi en kunde som er forbruker, skriftlige opplysninger (som kan gis elektronisk, jf utkastet § 8 første ledd) om alle vesentlige forhold som skal inngå i en finansavtale før avtalen inngås. Det følger også av utkastet § 8 annet ledd at avtalens innhold i sin helhet skal være tilgjengelig for kunden ved avtaleinngåelse gjennom et elektronisk medium.

§ 10-11:http://www.lovdata.no/all/hl-20070629-075.html#10-11

 

About The Author

0 Comments