En klassisk feil uttalelse fra Finansklagenemnda.

I denne uttalelsen fra FinKN, ser en helt klart hvor lite hensyn nemnda tar, med tanke på verdipapirhandelloven og avtaleloven.  Kunden signerer i 1. møte, og har ikke fått utdelt prospekt. Vedkommende «burde» ha visst alle risikomomenter da vedkommende hadde gjort noen tidligere investeringer hos Acta.

Her er selve uttalelsen fra FinKN.

https://publisering.finkn.no/viewStatement.aspx?cs=prod&mode=b&key=&sid=2012-617

Det er også vist til, at Acta gir opplysninger om min 4% utbytte hvert år og en verdistigning på 9%, noe som andre personer også faktisk kan bevise er blitt sagt fra representanter fra Acta. Dette er opplysninger som blir gitt fra rådgiver til kunde, før kunden signerer avtale. På dette tidspunkt er ikke prospektet gjennomgått og utdelt.

Vi ser også at det henvises til finanskrisen, som ikke har noe med selve rådgivningen å gjøre.

Her har vi en klassiker på hvor lite rettsvern vanlige forbrukere faktisk har i finansmarkedet, og det er faktisk helt tragiskt at dette får passere.  FinKN gjør her en meget kritikkverdig avgjørelse, som ikke er tuftet på gjeldende lover og regler. Her er faktisk en avtale inngått på feil premisser, og brudd på avtaleloven § 36 burde gjelde her.

her er lenker til de avtaler som faktisk  er brutt:

vphl §7-19  http://www.lovdata.no/all/tl-20070629-075-018.html#7-19  handler om krav til offentliggjøring av prospekt

Odeltingsproporsjon nr. 41 av 1998-1999, går det også klart fram at prospektet skal utleveres før kunden signerer avtale. Les spesiellt punkt 7.3, nest siste avsnitt.

http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/regpubl/otprp/19981999/otprp-nr-41-1998-99-/7.html?id=159751

 

vphl § 10-11 http://www.lovdata.no/all/tl-20070629-075-027.html#10-11   handler om «god forretningsskikk».

 

Så avtaleloven § 36, som helt klart må sees i sammenheng med vphl. § 10-11 «god forretningsskikk»

http://jusinfo.no/index.php?site=default/721/839/908/909

 

Husk i denne sammenheng, at Røeggen fikk fullt medhold i Høyesterett, selv om han fikk utdelt prospektet 3 uker før han signerte avtalen, og han fikk også utregnet to eksempler på hva som kunne skje, dersom lånerenten ble øket.

Denne uttalelsen fra FinKN har ikke hensyntatt noe av gjeldende lovverk.  Svært beklagelig og trist for kunden.

 

 

About The Author

0 Comments